پکیج 4 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ, ریدینگ و رایتینگ تسک یک و دو (تصویری)(آکادمیک)

پکیج 4 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ, ریدینگ و رایتینگ تسک یک و دو (تصویری)(آکادمیک)

299,000 تومان

حاوی 4 مهارت آیلتس

توضیحات نظرات (0)

اگر در اتصال به بانک مشکل دارید میتوانید مبلغ مربوطه را به شماره کارت 6104.3375.8529.6385 بانک ملت به نام آزاده مبشر واریز کرده و سپس با شماره 09109894435 و اطلاع دهید تا محصولات خریداری شده به صورت دستی به حساب کاربری تان اضافه شوند.
اطلاعات محصول:
حجم, مدت زمان و موضوع هر جلسه:

حجم فایل زیپ شده جلسه 1 اسپیکینگ: 23.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 2 اسپیکینگ (تصویری): 213 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 2 اسپیکینگ (صوتی): 45.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 اسپیکینگ (تصویری): 231 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 اسپیکینگ (صوتی): 65.9 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 اسپیکینگ (تصویری): 168 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 اسپیکینگ (صوتی): 83.4 مگابایت
حجم فایل ویدیوی اول اسپیکینگ واقعی آیلتس: 35.1 مگابایت

حجم فایل ویدیوی دوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 31.6 مگابایت

حجم فایل ویدیوی سوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 34.3 مگابایت

حجم فایل ویدیوی چهارم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 29.4 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 1 لیسنینگ: 27.2 مگابایت
حجم فایل زیپ شده جلسه 2 لیسنینگ (تصویری): 193 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 2 لیسنینگ (صوتی): 67.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 لیسنینگ (تصویری): 133 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 لیسنینگ (صوتی): 44 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 لیسنینگ (تصویری): 101 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 لیسنینگ (صوتی): 36.9 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 لیسنینگ (تصویری): 129 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 لیسنینگ (صوتی): 52.5 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 لیسنینگ (تصویری): 169 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 لیسنینگ (صوتی): 58.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 7 لیسنینگ (تصویری): 158 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 7 لیسنینگ (صوتی): 59.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 8 لیسنینگ (تصویری): 148 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 8 لیسنینگ (صوتی): 64.5 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 9 لیسنینگ (تصویری): 271 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 9 لیسنینگ (صوتی): 65.4 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 1 ریدینگ: 23.2 مگابایت
حجم فایل زیپ شده جلسه 2 ریدینگ (تصویری): 189 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 2 ریدینگ (صوتی): 62.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 ریدینگ (تصویری): 110 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 ریدینگ (صوتی): 32.9 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 ریدینگ (تصویری): 117 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 ریدینگ (صوتی): 35.7 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 ریدینگ (تصویری): 43.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 ریدینگ (صوتی): 25.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 ریدینگ (تصویری): 43.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 ریدینگ (صوتی): 21.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 7 ریدینگ (تصویری): 117 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 7 ریدینگ (صوتی): 71.6 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 8 ریدینگ (تصویری): 81 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 8 ریدینگ (صوتی): 41.5 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 9 ریدینگ (تصویری): 49.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 9 ریدینگ (صوتی): 23.7 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 10 ریدینگ (تصویری): 76.6 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 10 ریدینگ (صوتی): 26.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 11 ریدینگ (تصویری): 77.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 11 ریدینگ (صوتی): 34.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 12 ریدینگ (تصویری): 84.1 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 12 ریدینگ (صوتی): 44.4 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 13 ریدینگ (تصویری): 32.6 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 13 ریدینگ (صوتی): 19.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 14 ریدینگ (تصویری): 58.5 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 14 ریدینگ (صوتی): 21.1 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 15 ریدینگ (تصویری): 70.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 15 ریدینگ (صوتی): 24.1 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 1 رایتینگ (تسک یک آکادمیک): 30.5 مگابایت
حجم فایل زیپ شده جلسه 2 رایتینگ (تصویری)(تسک یک آکادمیک): 339 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 رایتینگ (تصویری)(تسک یک آکادمیک): 85.1 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 رایتینگ (صوتی)(تسک یک آکادمیک): 23.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 رایتینگ (تصویری)(تسک یک آکادمیک): 80.1 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 رایتینگ (صوتی)(تسک یک آکادمیک): 28.6 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 رایتینگ (تصویری)(تسک یک آکادمیک): 88 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 رایتینگ (صوتی)(تسک یک آکادمیک): 31.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 رایتینگ (تصویری)(تسک یک آکادمیک): 170 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 رایتینگ (صوتی)(تسک یک آکادمیک): 56 مگابایت

حجم فایل جلسه 7 رایتینگ (تصویری):  مگابایت
حجم فایل جلسه 8 رایتینگ (تصویری):  مگابایت
حجم فایل جلسه 8 رایتینگ (صوتی):  مگابایت
حجم فایل جلسه 9 رایتینگ (تصویری): 99.4 مگابایت
حجم فایل جلسه 9 رایتینگ (صوتی): 34.4 مگابایت
حجم فایل جلسه 10 رایتینگ (تصویری): 50.2 مگابایت
حجم فایل جلسه 10 رایتینگ (صوتی): 14 مگابایت

مدت زمان فایل جلسه 1 اسپیکینگ: 00:09:12

مدت زمان فایل جلسه 2 اسپیکینگ: 00:50:54

مدت زمان فایل جلسه 3 اسپیکینگ: 01:14:13

مدت زمان فایل جلسه 4 اسپیکینگ: 01:35:25

مدت زمان فایل ویدیوی اول اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:13:15

مدت زمان فایل ویدیوی دوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:12:42

مدت زمان فایل ویدیوی سوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:13:30

مدت زمان فایل ویدیوی چهارم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:13:07

مدت زمان فایل جلسه 1 لیسنینگ: 00:11:09
مدت زمان فایل جلسه 2 لیسنینگ: 00:45:51

مدت زمان فایل جلسه 3 لیسنینگ: 00:42:33

مدت زمان فایل جلسه 4 لیسنینگ: 00:33:32

مدت زمان فایل جلسه 5 لیسنینگ: 00:34:33

مدت زمان فایل جلسه 6 لیسنینگ: 00:39:27

مدت زمان فایل جلسه 7 لیسنینگ: 00:37:40 

مدت زمان فایل جلسه 8 لیسنینگ: 00:44:56 

مدت زمان فایل جلسه 9 لیسنینگ: 00:45:15

مدت زمان فایل جلسه 1 ریدینگ: 00:09:03
مدت زمان فایل جلسه 2 ریدینگ: 00:46:38

مدت زمان فایل جلسه 3 ریدینگ: 00:24:43 

مدت زمان فایل جلسه 4 ریدینگ: 00:27:12 

مدت زمان فایل جلسه 5 ریدینگ: 00:19:09 

مدت زمان فایل جلسه 6 ریدینگ: 00:16:28 

مدت زمان فایل جلسه 7 ریدینگ: 00:53:47 

مدت زمان فایل جلسه 8 ریدینگ: 00:31:10

مدت زمان فایل جلسه 9 ریدینگ: 00:18:27

مدت زمان فایل جلسه 10 ریدینگ: 00:20:19

مدت زمان فایل جلسه 11 ریدینگ: 00:27:35 

مدت زمان فایل جلسه 12 ریدینگ: 00:35:24

مدت زمان فایل جلسه 13 ریدینگ: 00:15:27 

مدت زمان فایل جلسه 14 ریدینگ: 00:17:09

مدت زمان فایل جلسه 15 ریدینگ: 0020:00 

مدت زمان فایل جلسه 1 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 00:12:12
مدت زمان فایل جلسه 2 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 00:44:20

مدت زمان فایل جلسه 3 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 00:30:12

مدت زمان فایل جلسه 4 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 00:35:13

مدت زمان فایل جلسه 5 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 00:39:17

مدت زمان فایل جلسه 6 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 01:07:20
مدت زمان فایل جلسه 7 رایتینگ(تسک دو آکادمیک): 00:13:00
مدت زمان فایل جلسه 8 رایتینگ(تسک دو آکادمیک): 
مدت زمان فایل جلسه 9 رایتینگ(تسک دو آکادمیک): 00:42:55
مدت زمان فایل جلسه 10 رایتینگ(تسک دو آکادمیک): 00:17:10

موضوع جلسه 1 اسپیکینگ آیلتس: نحوه برگزاری اسپیکینگ آزمون آیلتس و توضیحات کلی

موضوع جلسه 2 اسپیکینگ آیلتس: جزئیات بخش اول اسپیکینگ آیلتس و نکاتی که باید رعایت کنید

موضوع جلسه 3 اسپیکینگ آیلتس: نمونه‌های پاسخ به سوالات بخش اول اسپیکینگ+معرفی دو منبع آنلاین برای تصحیح اسپیکینگ بدون نیاز به معلم+ارائه یک نمونه تصحیح+اشاره به انواع مختلف سوالات بخش اول و نحوه پاسخگویی

موضوع جلسه 4 اسپیکینگ آیلتس: نمونه‌های پاسخ به سوالات بخش دوم و سوم اسپیکینگ+معرفی یک منبع آنلاین برای تصحیح اسپیکینگ بدون نیاز به مدرس+ارائه 4 ویدیوی واقعی اسپیکینگ آیلتس

موضوع جلسه 1 لیسنینگ آیلتس: نحوه برگزاری بخش لیسنینگ آزمون آیلتس و نکات کلی

موضوع جلسه 2 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Note Completion

موضوع جلسه 3 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Table, Multiple Choice, Map Labeling

موضوع جلسه 4 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Form Completion

موضوع جلسه 5 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Diagram Labeling & Matching

موضوع جلسه 6 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Sentence Completion و Question & Answer

موضوع جلسه 7 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Summary Completion

موضوع جلسه 8 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Flowchart Completion

موضوع جلسه 9 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Section 4

موضوع جلسه 1 ریدینگ آیلتس: نکات کلی درباره نحوه پاسخگویی به سوالات بخش ریدینگ آیلتس

موضوع جلسه 2 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات True, False, Not Given

موضوع جلسه 3 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Yes, No,, Not Given

موضوع جلسه 4 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Matching Paragraph Information

موضوع جلسه 5 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات List Selection

موضوع جلسه 6 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete the Diagram/Label the Diagram

موضوع جلسه 7 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete Sentence Endings

موضوع جلسه 8 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete the Table

موضوع جلسه 9 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete the Summary

موضوع جلسه 10 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Classification/Categorization

موضوع جلسه 11 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Heading Matching

موضوع جلسه 12 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Multiple Choice

موضوع جلسه 13 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Choose Five Letters

موضوع جلسه 14 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات FlowChart completion

موضوع جلسه 15 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Short Answer Questions

موضوع جلسه 1 رایتینگ آیلتس: نحوه برگزاری بخش رایتینگ آزمون آیلتس و نکات کلی
موضوع جلسه 2 رایتینگ آیلتس: بایدها و نبایدهای رایتینگ+از کجا باید شروع کرد

موضوع جلسه 3 رایتینگ آیلتس(تسک یک آکادمیک): معرفی انواع موضوعات تسک یک رایتینگ آیلتس آکادمیک و نحوه نوشتن پاراگراف اول (Introduction) در تسک یک آکادمیک

موضوع جلسه 4 رایتینگ آیلتس(تسک یک آکادمیک): تحلیل یک نمونه از همه انواع تسک یک رایتینگ آیلتس آکادمیک+ارائه قدم به قدم پاراگراف مقدمه همه انواع تسک یک آکادمیک

موضوع جلسه 5 رایتینگ آیلتس(تسک یک آکادمیک): آموزش چگونگی نوشتن پاراگراف Overview برای همه انواع تسک یک رایتینگ آیلتس آکادمیک

موضوع جلسه 6 رایتینگ آیلتس(تسک یک آکادمیک): آموزش چگونگی نوشتن پاراگراف های Body برای همه انواع تسک یک رایتینگ آیلتس آکادمیک
موضوع جلسه 7 رایتینگ آیلتس(تسک دو آکادمیک و جنرال): آموزش چگونگی تمرین مقدماتی برای نوشتن رایتینگ تسک دو آیلتس 
موضوع جلسه 8 رایتینگ آیلتس(تسک دو آکادمیک و جنرال): آموزش چگونگی نوشتن پاراگراف مقدمه برای همه موضوعات تسک دو
موضوع جلسه 9 رایتینگ آیلتس(تسک دو آکادمیک و جنرال): آموزش چگونگی نوشتن پاراگرافهای بدنه برای همه موضوعات تسک دو
موضوع جلسه 10 رایتینگ آیلتس(تسک دو آکادمیک و جنرال): آموزش چگونگی نوشتن پاراگراف نتیجه برای همه موضوعات تسک دو

0 نظر

نظری بگذارید