قیمت ها و تخفیف ها

قیمت ها و تخفیف ها

 

قبل از اقدام به خرید لطفا اطلاعات موجود در این لینک را که در مورد نحوه دانلود فایل ها است مطالعه کنید. اگر می خواهید با همه محصولات و خدمات رایگان و غیر رایگان ما آشنا شوید وارد این صفحه شوید. برای مشاهده اطلاعات فنی مربوط به حجم فایل های آموزشی دوره های امریکن اینگلیش فایل, مدت زمان آنها و مواردی که پوشش میدهند روی عبارت "مشاهده اطلاعات محصول" که مقابل هر محصول است کلیک کنید.

مهم, مهم, خیلی مهم!!!!!!! >>>>>>>>> برای اینکه بدانید مشتری مورد نظر ما هستید یا خیر, این مطلب را بخوانید.

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d74c01ea8.png

قیمت 1 ترم استارتر تصویری: 191,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده
2 ترم استارتر تصویری پس از کسر تخفیف: 320,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده
3 ترم استارتر تصویری پس از کسر تخفیف: 449,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده

یک ترم کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل تصویری (ترم 1, 2 یا 3) خرید آنلاین. مشاهده اطلاعات محصول

دو ترم استارتر امریکن اینگلیش فایل تصویری (ترم 1 و 2 یا 2 و 3) خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول

سه ترم استارتر امریکن اینگلیش فایل تصویری. خرید آنلاین. مشاهده اطلاعات محصول


قیمت 1 ترم استارتر صوتی: 106,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده
2 ترم استارتر صوتی پس از کسر تخفیف: 199,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده
3 ترم استارتر صوتی پس از کسر تخفیف: 271,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده

یک ترم کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل صوتی )ترم 1, 2 یا 3( خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول


دو ترم استارتر امریکن اینگلیش فایل صوتی (ترم 1 و 2 یا 2 و 3) خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول


سه ترم استارتر امریکن اینگلیش فایل صوتی. خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول

 

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d8162a0eb.png

قیمت 1 ترم کتاب 1 تصویری: 218,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده
2 ترم کتاب 1 تصویری پس از کسر تخفیف: 346,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده
3 ترم کتاب 1 تصویری پس از کسر تخفیف: 474,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده

 

یک ترم کتاب یک امریکن اینگلیش فایل تصویری )ترم 1, 2 یا 3( خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول

دو ترم کتاب یک امریکن اینگلیش فایل تصویری (ترم 1 و 2 یا 2 و 3) خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول

سه ترم کتاب یک امریکن اینگلیش فایل تصویری. خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول

 قیمت 1 ترم کتاب 1 صوتی:133,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده
2 ترم کتاب 1 صوتی پس از کسر تخفیف: 240,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده
3 ترم کتاب 1 صوتی پس از کسر تخفیف: 330,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده

یک ترم کتاب یک امریکن اینگلیش فایل صوتی )ترم 1, 2 یا 3( خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول


دو ترم کتاب یک امریکن اینگلیش فایل صوتی (ترم 1 و 2 یا 2 و 3) خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول


سه ترم کتاب یک امریکن اینگلیش فایل صوتی. خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d90400fba.png


قیمت 1 ترم کتاب 2 تصویری 218,500  تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده
2 ترم کتاب 2 تصویری پس از کسر تخفیف: 346,500 تومان.+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده
3 ترم کتاب 2 تصویری پس از کسر تخفیف: 474,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده

یک ترم کتاب دو امریکن اینگلیش فایل تصویری )ترم 1, 2 یا 3( خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول


دو ترم کتاب دو امریکن اینگلیش فایل تصویری (ترم 1 و 2 یا 2 و 3) خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول


سه ترم کتاب دو امریکن اینگلیش فایل تصویری خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول

 


قیمت 1 ترم کتاب 2 صوتی 133,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده
2 ترم کتاب 2 صوتی مبلغ پس از کسر تخفیف: 240,000 تومان.+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده
3 ترم کتاب 2 صوتی پس از کسر تخفیف: 330,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده

 

یک ترم کتاب دو امریکن اینگلیش فایل صوتی (ترم 1, 2 یا 3) خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول


دو ترم کتاب دو امریکن اینگلیش فایل صوتی (ترم 1 و 2 یا 2 و 3) خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول


سه ترم کتاب دو امریکن اینگلیش فایل صوتی خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/60139b1b4ec5b.jpg

قیمت 1 ترم کتاب 3 تصویری 155,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده.
قیمت 2 ترم کتاب 3 تصویری 268,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده.
قیمت 3 ترم کتاب 3 تصویری 365,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده.
قیمت 4 ترم کتاب 3 تصویری 440,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده. (در حال ضبط)
قیمت 5 ترم کتاب 3 تصویری 497,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده. (ضبط ترم 5 هنوز شروع نشده است)

1 ترم کتاب 3 تصویری. خرید آنلاین. 
مشاهده اطلاعات محصول


2 ترم کتاب 3 تصویری. خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول


3 ترم کتاب 3 تصویری. خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول


4 ترم کتاب 3 تصویری. خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول


5 ترم کتاب 3 تصویری. خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول

 قیمت 1 ترم کتاب 3 صوتی 83,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده.
قیمت 2 ترم کتاب 3 صوتی 161,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده. 
قیمت 3 ترم کتاب 3 صوتی 228,500  تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده. 
قیمت 4 ترم کتاب 3 صوتی 291,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده. (در حال ضبط)
قیمت 5 ترم کتاب 3 صوتی 353,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر مربوط به ترم یا ترم های خریداری شده.  (ضبط ترم 5 هنوز شروع نشده است)
 

1 ترم کتاب 3 صوتی. خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول


2 ترم کتاب 3 صوتی. خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول


3 ترم کتاب 3 صوتی. خرید آنلاین. مشاهده اطلاعات محصول


4 ترم کتاب 3 صوتی. خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول


5 ترم کتاب 3 صوتی. خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول


 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d74c01ea8.pnghttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d8162a0eb.png

قیمت 6 ترم کتاب استارتر و کتاب یک (تصویری) با هم با کسر تخفیف: 853,500 تومان

6 ترم کتاب استارتر و کتاب 1 تصویری. خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول

 


قیمت 6 ترم کتاب استارتر و کتاب یک (صوتی) با هم با کسر تخفیف: 555,500 تومان
6 ترم کتاب استارتر و کتاب 1 صوتی
.
خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d8162a0eb.pnghttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d90400fba.png

قیمت 6 ترم کتاب کتاب یک و کتاب دو (تصویری) با هم با کسر تخفیف: 876,500 تومان

6 ترم کتاب کتاب 1 و کتاب 2 تصویری. خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول

قیمت 6 ترم کتاب کتاب یک و کتاب دو (صوتی) با هم با کسر تخفیف: 610,000 تومان

6 ترم کتاب کتاب 1 و کتاب 2 صوتی. خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d74c01ea8.pnghttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d8162a0eb.pnghttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d90400fba.png


قیمت 9 ترم شامل کتاب استارتر, کتاب یک و کتاب 2 (تصویری) با هم با کسر تخفیف: 1,292,500 تومان 
9 ترم کتاب استارتر و کتاب 1 و کتاب 2 تصویری.
خرید آنلاین . مشاهده اطلاعات محصول

قیمت 9 ترم کتاب استارتر, کتاب یک و کتاب 2 (صوتی) با هم با کسر تخفیف: 823,500 تومان
9 ترم کتاب استارتر, کتاب 1 و کتاب 2 صوتی.
خرید آنلاینمشاهده اطلاعات محصول

 

امکان خرید پشتیبانی برای هر یک از پکیج ها و ارتباط مستقیم با مدرس نیز برای شما وجود دارد. برای اطلاع از پشتیبانی های آموزشی و ارتباط مستقیم با مدرس وارد این لینک شوید. پشتیبانی شامل این موارد میشود: شرکت در جلسات آنلاین تمرین مکالمه انگلیسی با حضور مدرس و تصحیح جملات توسط ایشان+عضویت در کلاس آنلاین جمله سازی+عضویت در کلاس آنلاین دوره کردن هر یک از کتاب های امریکن فایل+عضویت در گروه رفع اشکال و پرسیدن سوالاتی که از کتاب و ویدیوهای آموزشی دارید+عضویت در گروه تصحیح تکالیف رایتینگ و اسپیکینگ+عضویت در گروه گزارش دهی و ارتباط مستمر و هر روزه با مدرس و گرفتن مشاوره...

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4df40cae05.jpg

پکیج تصویری گرامر ویژه آیلتس 415,000 تومان. خرید آنلاین. مشاهده اطلاعات محصول
https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e00b59f19.jpg

کتاب چاپی "همه چیز درباره گرامر ویژه آیلتس" 342,000 تومان. خرید آنلاین. مشاهده اطلاعات محصول

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4df40cae05.jpghttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e00b59f19.jpg


پکیج تصویری گرامر ویژه آیلتس+کتاب چاپی "همه چیز درباره گرامر ویژه آیلتس" با ارسال رایگان پست یا پیک پس از کسر تخفیف: 652,000 تومان. خرید آنلاین.   مشاهده اطلاعات محصول

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e2b3aacd1.JPG

پکیج مجله خوانی انگلیسی تصویری: 154,500 تومان. خرید آنلاین.  مشاهده اطلاعات محصول

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fd06cccb67ee.jpg

کتاب چاپی "همه چیز درباره تقویت زبان از طریق مطالعه روزنامه و مجلات انگلیسی 199,500 تومان. خرید آنلاین. مشاهده اطلاعات محصول

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e2b3aacd1.JPGhttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fd06cccb67ee.jpg

پکیج تصویری مجله خوانی انگلیسی+کتاب چاپی "همه چیز درباره تقویت زبان از طریق مطالعه روزنامه و مجلات انگلیسی" با ارسال رایگان پست یا پیک پس از کسر تخفیف: 320,000 تومان. خرید آنلاین. مشاهده اطلاعات محصول

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e398933cd.jpg

پکیج 4 مهارت آیلتس (تصویری) مبلغ 299,000 تومان. خرید آنلاین. مشاهده اطلاعات محصول

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4df40cae05.jpghttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e2b3aacd1.JPGhttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e398933cd.jpg


پکیج آیلتس تصویری شامل پکیج تصویری گرامر ویژه آیلتس+پکیج تصویری مجله خوانی انگلیسی+پکیج تصویری 4 مهارت آیلتس. مبلغ پس از کسر تخفیف: 794,000 تومان. خرید آنلاین. مشاهده اطلاعات محصول

 

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e00b59f19.jpghttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fd06cccb67ee.jpghttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4df40cae05.jpghttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e2b3aacd1.JPGhttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e398933cd.jpg 

پکیج آیلتس تصویری شامل پکیج 4 مهارت تصویری+پکیج گرامر ویژه آیلتس تصویری+پکیج مجله خوانی انگلیسی تصویری+کتاب چاپی "همه چیز درباره گرامر ویژه آیلتس"+دریافت رایگان کتاب چاپی "همه چیز درباره تقویت زبان از طریق مطالعه روزنامه ها و مجلات انگلیسی"+ارسال کتاب ها با پست رایگان و پیک رایگان در تهران. مبلغ پس از کسر تخفیف: 1,264,500 تومان. - خرید آنلاین


پکیج های گرامر امریکن اینگلیش فایل که در زیر آمده اند برای کسانی که پکیج آموزشی هر یک از ترم های مجموعه امریکن اینگلیش فایل را تهیه می کنند رایگان است و فروش آنها صرفا برای افرادی است که پکیج آموزشی را خریداری نکرده اند و صرفا می خواهند به بخش گرامر هر کتاب و تمرین های گرامر هر کتاب دسترسی داشته باشند.پکیج تصویری گرامر کل کتاب استارتر (شامل بخش های گرامر و تمرینات گرامر کتاب استارتر). قیمت: 128,500 تومان. برای کسب اطلاعات درباره این پکیج اینجا کلیک کنید. برای خرید این پکیج اینجا کلیک کنید.


پکیج صوتی گرامر کل کتاب استارتر (شامل بخش های گرامر و تمرینات گرامر کتاب استارتر). قیمت:  77,000 تومان. برای کسب اطلاعات درباره این پکیج اینجا کلیک کنید. برای خرید این پکیج اینجا کلیک کنید.  پکیج تصویری گرامر کل کتاب یک (شامل بخش های گرامر و تمرینات گرامر کتاب یک). قیمت: 189,000 تومان. برای کسب اطلاعات درباره این پکیج اینجا کلیک کنید. برای خرید این پکیج اینجا کلیک کنید.  


پکیج صوتی گرامر کل کتاب یک (شامل بخش های گرامر و تمرینات گرامر کتاب یک). قیمت:  112,500 تومان. برای کسب اطلاعات درباره این پکیج اینجا کلیک کنید. برای خرید این پکیج اینجا کلیک کنید. پکیج تصویری گرامر کل کتاب دو (شامل بخش های گرامر و تمرینات گرامر کتاب دو). قیمت: 192,500 تومان. برای کسب اطلاعات درباره این پکیج اینجا کلیک کنید. برای خرید این پکیج اینجا کلیک کنید.  


پکیج صوتی گرامر کل کتاب دو (شامل بخش های گرامر و تمرینات گرامر کتاب دو). قیمت:  115,500 تومان. برای کسب اطلاعات درباره این پکیج اینجا کلیک کنید. برای خرید این پکیج اینجا کلیک کنید.  
پکیج تصویری گرامر کل کتاب سه (شامل بخش های گرامر و تمرینات گرامر کتاب سه). قیمت: 107,000 تومان. برای کسب اطلاعات درباره این پکیج اینجا کلیک کنید. برای خرید این پکیج اینجا کلیک کنید.  


پکیج صوتی گرامر کل کتاب سه (شامل بخش های گرامر و تمرینات گرامر کتاب سه). قیمت:  64,000 تومان. برای کسب اطلاعات درباره این پکیج اینجا کلیک کنید. برای خرید این پکیج اینجا کلیک کنید.  

نظرات کاربران

تصویر کاربر
غلام عاشوری

با مطالعه اولیه و تدریس سرکار مبشر انگیزش ایجاد کرده ضمن اینکه ایشان بخشی از کار را مجانا در اختیار زبان آموزان قرار داده اند فکر کنم ایده آل باشه سالم بمانید

تصویر کاربر
Jamal

کارتون عالیه و بی نقصه، خانم مبشر.

تصویر کاربر
محمد نسیم

سلام من از افغانستان هستم چگونه می توانم این مجموعه را خرید کنم

تصویر کاربر
محمد

با سلام. جا داره که از استاد عزیز بسیار تشکر کنم که نه تنها در تدریس بی نقص زبان بلکه در ایجاد انگیزه و روش مطالعه هم نکاتی بسیار آموزنده ارایه میدهند . من سالها دنبال یادگیری زبان بودم از کلاس زبان گرفته تا... . اما حقیقتا چیز خواصی عایدم نشد تا اینکه با این سایت و تدریس عالی استاد اشنا شدم. هر چند یک مدتی شده بعلت اتفاقات ناگوار دیگه نتونستم زبان بخونم اما انشاالله دوباره شروع کردم و امیدوارم این ایجاد انگیزه و نصایح و تدرس بی نقص استاد کماکان ادامه داشته باشه من با توجه به کارم زبان بسیار برام کاربردیه . و به همه کسایی که واقعا در صدد یادگیری زبان هستند پرفکت یور اینگلش رو توصیه میکنم واقعا بی نقصه. ممنونم

تصویر کاربر
امیرعلی

سلام. بعد از کلی کلاس رفتن و ول کردن، این مجموعه رو دیدم و پکیجی رو هم خریدم . اما متاسفانه بخاطر بحث مشکلات اقتصادی که همه گرفتارش هستیم و پایان نامه دکتری نتونستم استفاده کنم. برای کلاس فوق فشرده دنبال کلاس بودم که یاد پکیج های افتادم که قبلا خریداری کرده بودم و با خودم قرار گذاشتم ساعاتی که میخوام برم کلاس حضوری و... به این پکیج ها اختصاص بدم. واقعا تا اینجا که عالی بود و بالاخره دارم بعد از مدتها یک کتاب رو کامل میکنم در حالی که هم فوق فشرده هست و هم خونه ام و هم ترافیک و ... رو نمیبینم. همین امروز هم با هماهنگی با آقای پناهی عزیز پکیج های بعدی رو تهیه کردم. واقعا از خانم آزاده مبشر که فوق العاده تدریس میکنند و از کلاس های متعددی که رفتم بهترن و آقای پناهی گرامی که بسیار عزیز و پاسخگو هستند تشکر میکنم .

نظری بگذارید